Algemene voorwaarden DFLS Legal & Tax

 • Artikel 1

  DFLS / DFLS Legal & Tax is een activiteit van DFLS Legal & Tax B.V. (“DFLS”) te Amsterdam, handelsregisternummer 61970808, BTW-nummer: NL.854572855.B01.

 • Artikel 2

  Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die DFLS sluit met een wederpartij (“Opdrachtgever”) of uitvoert en op alle verbintenissen die DFLS heeft of nakomt, ook jegens derden. Alle bedingen in deze Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van en in het belang van DFLS, alsmede haar bestuurder(s) en hen die bij of voor DFLS werkzaam zijn, dan wel bij de dienstverlening door DFLS betrokken zijn.

 • Artikel 3

  Alle overeenkomsten en verbintenissen worden uitsluitend gesloten met c.q. aanvaard en uitgevoerd door DFLS. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 sub b BW worden derhalve alle werkzaamheden, ongeacht of de Opdrachtgever de opdracht heeft verleend met het oog op een bepaalde persoon, verricht door DFLS. De bestuurder(s) van DFLS en diegenen die voor DFLS werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood, onder curatelestelling of faillissement.

 • Artikel 4

  Als DFLS bij de nakoming van een verbintenis gebruik maakt van de hulp van derden, is DFLS voor dier gedragingen niet aansprakelijk. Zulks geldt onverminderd voor de gehoudenheid van DFLS om bij de selectie van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht en mogelijk is, met de Opdrachtgever over die inschakeling en die derde te overleggen. De verplichting tot overleg geldt niet bij de inschakeling van koeriers, deurwaarders en procesadvocaten.

 • Artikel 5

  Elke schadevergoeding is beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DFLS door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Een kopie van de lopende polis is ter inzage bij DFLS.

 • Artikel 6

  Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever een tijdsevenredig honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten, kosten en BTW. Iedere 1ste januari wordt het uurtarief aangepast en dat is meteen toepasselijk.
Alle vorderingen van DFLS zijn terstond opeisbaar. De Opdrachtgever wordt in elk geval – zonder dat sommatie is vereist – geacht in verzuim te zijn indien betaling niet is geschied binnen de gegunde betalingstermijn, die altijd een terme de grâce is. De buitengerechtelijke incassokosten (berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten) en de wettelijke (handels)rente zijn verschuldigd. De Opdrachtgever is voorts gehouden alle gerechtelijke kosten die DFLS maakt, inclusief de kosten die ontstaan voor betekening en executie, integraal te betalen.

 • Artikel 7

  Op alle overeenkomsten of verbintenissen die DFLS nakomt of waarbij zij is betrokken, is de DFLS-kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze staat op de website van DFLS; kopie wordt kosteloos verstrekt.
(Het ontstaan van) een rechtsbetrekking tussen DFLS en een Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derde is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Uitsluitend de Nederlandse tekst van de Voorwaarden is verbindend.

 

Amsterdam, 4 februari 2015

Advocaten voor
Culturele instellingen